Prezentacja multimedialna – co to jest? Jak zrobić prezentację multimedialną?

Prezentacja multimedialna pozwala przedstawić meritum danej informacji, projektu lub problemu szerszej publiczności. To wygodne i praktyczne narzędzie służące przekazaniu wiedzy wielu osobom jednocześnie. Co to jest prezentacja multimedialna w praktyce? Jak zrobić prezentację multimedialną?

Potrzeba ciągłego przekazywania znacznych ilości skomplikowanych informacji merytorycznych dotyczy praktycznie wszystkich dziedzinach życia publicznego.

Dawniej zajęcia edukacyjne i wykłady uzupełniane był często różnymi dodatkowymi elementami, np.: tabelami, wykresami, mapami, tablicami, filmami, zdjęciami, itp. Tradycyjne prezentacje wymagały całej gamy pomocy i narzędzi dydaktycznych – począwszy od tablicy i kredy, aż do wykresów i slajdów skończywszy.

Obecnie prezentacja multimedialna, integruje wszystkie media do jednego projektu. Forma i sposób przekazu informacji – stał się skondensowany i zintegrowany, jednocześnie – atrakcyjny i prosty w odbiorze. Dzięki możliwością technologii informatycznej – prezentowanie w trakcie przekazywania wiedzy nie wymaga innych form przekazu, tym samym wykorzystywania wielu różnych urządzeń odtwarzających np. magnetofon, rzutnik, projektora. Osoba prezentująca potrzebuje jedynie nośnik danych (np. laptop) z wgranym programem i urządzenia do jej wyświetlenia (np. projektor multimedialny).

Co to jest prezentacja multimedialna

Co to jest prezentacja multimedialna?

Prezentacje multimedialne stały się jednym z najczęściej stosowanych narzędzi wspomagających współczesną dydaktykę. Sam termin prezentacja (z j. łac. Praesento – daję, ręka lub z j. ang. Prezent – reprezentują) ma dwa znaczenia – szerokie i wąskie. W szerokim znaczeniu tego słowa, prezentacja to wypowiedź, przemówienie, raport, obrona zakończonego/rozpoczętego projektu lub prezentacja w celu omówienia realizowanego np. projektu, wyników badania. W wąskim znaczeniu tego słowa prezentacje to dokumenty elektroniczne specjalnego rodzaju posiadające bogatą zawartość multimedialną z możliwością sterowania jej odtwarzania (automatyczne lub interaktywne).

W literaturze można spotkać wiele definicji terminu „prezentacja multimedialna”. Jedną z nich jest: „prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk, animacje i filmy. Głównym jej zadaniem jest przekazanie w atrakcyjny i dynamiczny sposób dużej ilości informacji.”

Kursy online z Grafiki

Definicja prezentacji multimedialnej została również przedstawiona w encyklopedii Database Systems Springera (DSS): „prezentacja multimedialna składa się z zestawu obiektów multimedialnych (takich jak obrazy, tekst, filmy wideo i ścieżki audio) prezentowanych zgodnie z różnymi ograniczeniami czasowymi określającymi, kiedy dany obiekt powinien być prezentowany, oraz ograniczeniami przestrzennymi określającymi, gdzie dany obiekt powinien być prezentowany na ekranie. Obecnie prezentacje multimedialne to najczęściej prezentacje PowerPoint stworzone przez miliony użytkowników na całym świecie.” (Ling Liu, M. Tamer Özsu (2009) Encyclopedia of Database Systems).

Jak zrobić prezentację multimedialną

Jak zrobić prezentację multimedialną?

Tworząc projekt prezentacji multimedialnej, należy określić, które informacje będą przekazywane w formie tekstu, a które jako obiekty multimedialne. Stosując różnego rodzaju obiekty multimedialne prezentujący ma możliwość zwiększenie zainteresowania pokazem.

Programy wykorzystywane do przygotowania prezentacji, nie dostarczy wkładu merytorycznego, a jedynie pomoże w przedstawieniu przygotowanego wcześniej materiału. Dlatego przed przystąpieniem do tworzenia prezentacji należy starannie ją zaplanować.

Jak zrobić prezentację multimedialną? – etapy prac

1. Planowanie treści prezentacji
określenie celów i treści prezentacji,
wybór danych do prezentacji (informacji głównych)
wybór informacji dodatkowych (zasoby internetowe, encyklopedie multimedialne, podręczniki itp.).

2. Opracowanie skryptu prezentacji
ustalenie określonej liczby slajdów,
ustalenie przeznaczenia każdego ze slajdów,
określenie głównych obiektów multimedialnych, które powinny znaleźć się na slajdach.

3. Utworzenie prezentacji multimedialnej na swoim komputerze:
– opracowanie planu i struktury prezentacji: tytułu, określenie autora, opis celów, treści merytorycznej, wyróżnienie wniosków i wyników, spis linków do źródeł informacji, wykaz wykorzystanej literatury (bibliografia);
– projektowanie prezentacji (wybór szablonu projektów, motywu prezentacji);
– stopniowe wprowadzanie treści (w tym: ich edycja i formatowanie);
– wstawianie obiektów multimedialnych: zdjęć i grafik (z posiadanego zbioru lub obrazów z Internetu), diagramy, wykresy, infografiki, tabele, pliki audio i wideo, dodawanie linków;
– dodawanie do obiektów cech interaktywnych i konfigurowanie efektów animacji (lub rezygnacja z nich);
– dostosowanie zmiany slajdów (przejścia: automatyczne lub po kliknięciu).

4. Testowanie funkcjonalności i widoku treści (tekstowych i multimedialnych)

5. Poprawa, zmiany w celu udoskonalenia prezentacji i zapisanie jej w odpowiednim formacie

6. Demonstracja prezentacji i wykorzystanie do swoich celów.

Pamiętaj, że po zaprojektowaniu prezentacji należy sprawdzić jej działanie. Najlepiej uruchomić ją na urządzeniu (np. laptopie), na którym została przygotowana. Następnie warto prześledzić wszystkie zaprojektowane działania. Ponadto dobrze jest ją uruchomić na innych komputerach m.in. w różnych konfiguracjach sprzętowych – a nawet odmiennych wersjach systemu operacyjnego urządzenia.

Jak powinna wyglądać struktura prezentacji

Jak powinna wyglądać struktura prezentacji?

Zacznij od slajdu tytułowego otwierający prezentację. Pierwszy slajd musi wystarczająco przejrzyście informować, czego będzie dotyczyła ta prezentacja. W zależności od środowiska i kręgu odbiorców konieczne może okazać się uwzględnienie dodatkowo informacji np. o autorze, reprezentowanym podmiocie (z uwzględnieniem loga firmy/instytucji lub/i strony www) a także takich danych jak np. data i miejsce prezentacji.

W typowej strukturze prezentacji kolejny slajd powinien zawierać plan wystąpienia, czyli agendę. Jest on istotnym elementem porządkowym organizujący całość wystąpienia. Pozwala słuchaczom zbudować wyobrażenie o warstwie merytorycznej, jaka zostanie im przedstawiona. Taki slajd ma pozytywny wpływ na ich zaangażowanie i percepcję. Ponadto uczestnicy będą mieli pojęcie, w którym miejscu wystąpienia się znajdują.

Następne slajdy w prezentacji rozpoczynają właściwy pokaz treści merytorycznych. Na ich zakończenie ważne jest dodanie trzech kolejnych slajdów podsumowujących i zamykających całe wstąpienie:
Pierwszy slajd końcowy to slajd podsumowujący wystąpienie – prezentujący wnioski, podsumowanie i źródła inspiracji do dalszej dyskusji lub nauki.
 Drugim slajdem końcowym będzie bibliografia – to ważny element informacyjny mający na celu uwiarygodnienie prezentowanej wcześniej treść. Nie należy traktować tego slajdu ortodoksyjnie. Nie zawsze będzie konieczny. W prezentacji w środowiskach naukowych jest wysoce oczekiwany ale już w prezentacji produktowej niekoniecznie.
Trzecim slajdem końcowym będzie ten zamykający całą prezentację. W nim podziękujesz słuchaczom za ich cenny udział.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 13 Ocena: 2.6]
Share Now